ප්‍රාර්ථනා

"මා ඔබ ආසිරි ගැන්වීමට පෙර මා ආශීර්වාද කරන්නැයි දෙවි පියාණන්ට යාච්ඥා කරන්න. "

“Before I, you’re Bishop, bless you, please pray that God will bless me so that I may bless you”

"in questo giorno anniversario della vostra , ci uniamo ogni fedele nel mondo nello spirito , nella preghiera per voi Santo Padre . Che il buon Dio vi benedica e vi Rafforzare ! Che lo Spirito Santo vi illumini ! Che la nostra Santa Madre proteggere voi !"

Comments

Popular posts from this blog

විවාහයේ නිර්වචනය: ඇමෙරිකානු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව හා එයින් කතෝලික විශ්වාසයට වන බලපෑම

පාප්වහන්සේ කියුබාවේ දී පිදෙල් කස්ත්‍රෝ හමුවන ලකුණු

"දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබන සෑම අවස්ථාවක්ම 'ප්‍රථම වරට දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ලැබීමක් කර ගන්න" - සමිඳුන් ගේ ශ්‍රී ශරීරයේ සහ ශ්‍රී රුධිරයේ මංගල්‍ය දින තුන්කාල ආරාධනා භාවනාව.