අප අමතන්න

වතිකාන සුළග වෙබ් අවකාශය පිළිබද ඔබේ අදහස් යෝජනා චෝදනා දන ගැනීමට අප ඉතා කැමැත්තෙන් පසු වෙමු  මේ e mail  ලිපිනය ඔස්සේ අප අමතන්න 

                    vathikanasulaga@gmail.com