ප්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ISISටත් වඩා බලවත් තර්ජනයක් -පත්‍රකලාවේදී, දේව ධර්මවේදී රොබට් මිකන්ස්


Comments